دانلود گل حسین كاظمی (گل اول)

دانلود گل فابیو جانواریو(گل دوم)

دانلود گل حسین كاظمی (گل سوم)

دانلود گل سیاوش اكبرپور(گل چهارم)